Griffon 2000TD Poduszkowiec Straży Granicznej

Griffon 2000TD

Specyfikacja:
Długość (m) unoszące 12,7
Szerokosc (m) unoszące 6.1
Pasażerowie (bez VAT załogi) 8-15
Minimalna załoga 1
Maksymalna ładowność (w tonach) 2.2
Normalna wytrzymałość (godzin) 7
Maksymalna prędkość przy pełnym obciążeniu (węzły) 34
Typ silnika (Diesel) 1 x Deutz

Materiał kadłub aluminium klasy morskiej
Podstawowe parametry poduszkowców: d3ugoœæ ca3kowita 12,7 m, szerokoœæ 6,1 m, wysokości 3,93 m, maksymalny ciężar 7,5 t, 3adownoœæ 2 t, za3oga – trzech funkcjonariuszy, kabina dla 12 pasa¿erów, prêdkoœæ – na l1dzie
15 węzłów, na wodzie z pe3nym obci1¿eniem 30 wêz3ów, autonomicznoœæ 10 godzin.
Mog1 one prowadziæ dzia3ania w morzu przy sile wiatru do
7o w skali Beauforta.

Dwa poduszkowce typu Griffon 2000 TD Mk III, pierwsze w Polsce jednostki tej klasy, rozpoczê3y

w marcu s3u¿bê w Kaszubskim Dywizjonie SG w Gdañsku. Ich budowa sfinansowana zosta3a

w ca3oœci z funduszy Schengen.

Przeznaczone do dzia3añ patrolowo-interwencyjnych

i poszukiwawczo-ratowniczych, będą wykonywały zadania graniczne na wodach Zalewu Wiślanego oraz Zatoki Gdańskiej. Wzmocnią ochronę morskiego odcinka granicy pañstwowej

w tym rejonie, zw3aszcza

jesienią i zimą